search

Prepravný poriadok

line

Ing. Radovan ŠTEFKO, Würmova 1122/17, 04023 Košice,

podľa Zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/ 2011 z 16. 02. 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

vydáva

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

(znenie platné od 1.2.2014)

OBSAH

 

Cl.1 Základné ustanovenia

Cl.2 Výklad pojmov

Cl.3 Rozsah autobusovej dopravy

Cl.4 Povinnosti a zodpovednost dopravcu

Cl.5 Práva a povinnosti cestujúcich

Cl.6 Preprava batožiny cestujúcich

Cl.7 Zmluva o preprave osôb

Cl.8 Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú príležitostnú dopravu

Cl.9 Povinnosti objednávatela medzinárodnej príležitostnej doprave

Cl.10 Vztahy cestujúceho a osádky autobusu

Cl.11 Mimoriadne udalosti pocas prepravy

Cl.12 Nájdené veci

Cl.13 Reklamácie

Cl.14 Záverecné ustanovenia

 

Článok 1

 Základné ustanovenia

1) Tento Prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení Zákona c. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ c. 181/2011 z 16. 02. 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

2) Tento Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dnom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.city-bus.sk

3) Tento Prepravný poriadok spolu s cenníkom uverejneným na jeho webovej stránke www.city-bus.sk je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim.

4) Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

 

Článok 2

 Výklad pojmov

1) „

Dopravca“ je prevádzkovatel cestnej dopravy odo dna právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo

iného oprávnenia, ktoré ho oprávnuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe

prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb. Dopravcom je :

Ing.

 

Radovan ŠTEFKO

 

, Wurmova 1122/17, 04023 Košice, fyzická osoba zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I, oddiel: Firm, vložka císlo: 2639/V.

2) „

Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom a na

tento úcel je s Dopravcom povinná uzatvorit prepravnú zmluvu.

Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na úcely vykonania prepravy osoby uzatvárajú

Dopravca a cestujúci. Prepravná zmluva je uzatvorená akceptáciou tohto prepravného poriadku cestujúcim.

3) „

Pravidelná doprava“ je doprava, ktorou sa zabezpecuje preprava cestujúcich autobusom v presne

urcených intervaloch po presne urcených trasách, pricom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred

urcených zastávkach.

4) „

Osobitná pravidelná doprava“ je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s

vylúcením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania a

žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a spät.

5) „

Príležitostná doprava“ je doprava, ktorá sa uskutocnuje na základe dohody s objednávatelom

príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej

trase s dohodnutými zastávkami.

6) „

Zdravotne postihnutá osoba“ alebo „Osoba so zníženou pohyblivostou“ je akákolvek osoba, ktorej

 

pohyblivost pri využívaní dopravy je znížená

 

v dôsledku akéhokolvek telesného postihnutia

( zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo docasného ), duševného postihnutia alebo poruchy,

alebo akejkolvek inej príciny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje

primeranú pozornost a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej

osobitným potrebám.

7) „

Prepravná povinnost dopravcu“ je povinnost vykonat prepravu, ak sú splnené podmienky podla tohto

prepravného poriadku a umožnujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditelnost, alebo

vytaženost vozidla a spôsobilost vodica, a nebránia tomu príciny, ktoré nemožno odvrátit.

 

Cl. 3

 

Rozsah Autobusovej dopravy

 

Podla tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva :

 

Príležitostnú dopravu vnútroštátnu a medzinárodnú

 

a) Príležitostná doprava sa uskutocnuje na základe dohody s objednávatelom príležitostnej dopravy ako

jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými

zastávkami.

b) Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnost a povinnost dopravcu len voci prepravovanej

skupine cestujúcich. Nemá prevádzkovú povinnost ani tarifnú povinnost.

c) Z príležitostnej dopravy je vylúcená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

d) Používané autobusy a autokary musia byt popri oznacení obchodným menom dopravcu príležitostnej

dopravy oznacené vpredu a vzadu nápisom Zájazd.

e) Dopravca poskytuje v rámci príležitostnej dopravy osôb zároven prepravu prírucnej batožiny, cestovnej

batožiny a zvierat, ktorých dopravca v tomto prepravnom poriadku výslovne nezakazuje. Batožinu

dopravca neoznacuje a prepravuje sa za podmienky osobného dohliadnutia a zodpovednosti

Objednávatela. Za prírucnú a cestovnú batožinu pocas celej doby trvania prepravy Dopravca nezodpovedá.

 

Cl. 4

 

Povinnosti a zodpovednost dopravcu

 

1.

Všeobecné povinnosti dopravcu:

a) Vykonávat autobusovú dopravu podla tohto prepravného poriadku

b) Zabezpecit v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich cinností dalšie vybavenie potrebné na

prevádzku, údržbu a technickú kontrolu, parkovanie

c) a garážovanie vozidiel a na starostlivost o osádky vozidiel.

d) Byt poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel.

2.

Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu dalej povinný

a) vykonávat dopravu v súlade s licenciou

b) starat sa o bezpecnost, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny

c) starat sa aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli cisté a v riadnom technickom stave.

d) starat sa aby priestor na prepravu cestujúcich bol udržiavaný v cistote.

e) zabezpecit pocas jazdy vetranie vozidla

f) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové) používat takým spôsobom, aby nebolo na tarchu

cestujúcim.

g) postarat sa o bezpecnost a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny,

h) zabezpecenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú úcastníci dopravnej nehody

i) zabezpecit zverejnenie a prístupnost tohto prepravného poriadku v priestoroch prístupných verejnosti a to na

jeho webovej stránke city-bus.sk a v autobusoch.

j) zabezpecit, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné

informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy

3.

Ak sú splnené podmienky podla prepravného poriadku a umožnujú to prepravné podmienky, najmä

technický stav, obsaditelnost , alebo vytaženost vozidla a spôsobilost vodica a nebránia tomu príciny ktoré

nemožno odvrátit, dopravca je povinný vykonat prepravu.

Zodpovednost dopravcu za škodu spôsobenú prevádzkou autobusu vychádza z ustanovení § 427 až 431

Obcianskeho zákonníka.

 

Cl. 5

 

Práva a povinnosti cestujúcich

 

Cestujúci má právo:

 

a) na bezpecnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom

b) na prepravu prírucnej batožiny, ak to umožnujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj

cestovnej batožiny tým istým autobusom

c) požadovat od osádky autobusu alebo dispecera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy

Ak cestujúcemu vznikne pocas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spolocne s

ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za nu dopravca podla ustanovení o zodpovednosti za

škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov podla § 427 až 431 Obcianskeho zákonníka.

Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúcich zodpovedá dopravca podla

ustanovenia o zodpovednosti pri nákladnej doprave.

 

Cestujúcim nie je dovolené :

 

a) prihovárat sa vodicovi pocas jazdy a hlucno sa správat

b) otvárat dvere vozidla a vyhadzovat odpadky a iné predmety

c) fajcit vo vozidle a v zariadeniach urcených pre cestujúcich

d) zdržiavat sa v priestore vyhradenom pre vodica

e) pocas jazdy zdržiavat sa na schodoch a stát v ulicke medzi sedadlami

 

Cestujúci je povinný:

 

a) cestujúci je povinný správat sa tak, aby nenarúšal bezpecnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných

cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznecistoval autobus a

priestory dopravcu urcené cestujúcim a neobtažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu.

b) uposlúchnut pokyny a príkazy clena osádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpecnosti a

bezpecnosti ostatných cestujúcich alebo bezpecnosti a plynulosti cestnej premávky.

c) cestujúci sa musí zdržat všetkého, co by mohlo ohrozit bezpecnost a plynulost dopravy

d) nastupovat do autobusu a vystupovat z neho iba na miestach na to urcených a ked autobus stojí a ked

vodic alebo iný clen osádky dá na to pokyn.

e) na sedadlách vybavených bezpecnostnými pásmi v súlade s platnou legislatívou tieto pocas jazdy používat

f) strpiet na hranicných prechodoch kontrolu cestovných dokladov príslušníkmi pasovej a colnej kontroly a

dodržiavat colné predpisy danej krajiny

 

Vylúcenie osôb z prepravy

 

Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúcit osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo

návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znecistenie odevov, alebo z iných dôvodov môžu byt

cestujúcim na tarchu.

Vodic, alebo clen osádky autobusu je oprávnený z prepravy vylúcit osoby, ktoré ohrozujú bezpecnost cestnej

premávky, svoju vlastnú, alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení nedodržiavajú ustanovenia

prepravného poriadku.

Vylúcenie z prepravy po zacatí cesty treba uskutocnit tak aby sa neohrozilo zdravie

a bezpecnost osoby vylucovanej z prepravy. Vylúcit z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je

neprípustné.

 

Cl. 6

 

Preprava batožiny cestujúceho

 

1)

Prírucná batožina sa prepravuje spolocne s cestujúcim, pod jeho dohladom a na jeho zodpovednost v

odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpecnost alebo pohodlie cestujúcich,

batožina sa musí uložit podla pokynov vodica.

2)

Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje

preprava batožín uložených na mieste urcenom dopravcom, alebo pokynom vodica v batožinovom priestore

vozidla, alebo mimo priestoru vozidla v prívesnom vozíku.

3)

Cestujúci má právo vziat so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhladom na ich objem, úpravu, dlžku alebo

hmotnost možno rýchlo a bez tažkostí naložit a umiestnit vo vozidle, ci prívesnom vozíku.

4)

Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnút dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú

pomoc.

5)

Batožinu musí cestujúci uložit v autobuse tak, aby neohrozovala bezpecnost, nestažovala výkon služby

vodicom a neobmedzovala nastupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpecnost alebo pohodlie cestujúcich,

batožina sa musí uložit podla pokynov vodica.

6)

Z prepravy sú vylúcené :

a)

Veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi

b)

Nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých

platia osobitné predpisy

c)

Secné zbrane

d)

Veci, ktoré môžu ohrozovat bezpecnost prevádzky alebo poškodit, prípadne znecistit odev cestujúcich

alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia

e)

Veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhladom a pod. by mohli byt cestujúcim na

tarchu

f)

Batožiny, ktorých celková hmotnost presahuje viac ako 50 kg a nadrozmerné batožiny – je potrebné

prekonzultovat s dopravcom pri objednávaní prepravy

g)

Živé zvieratá všetkého druhu

h)

Živé rastliny

Ako batožinu môže cestujúci vziat so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokial tomu nebránia osobitné

predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na tarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach,

košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia

ustanovenia o preprave batožín.

Bez schránky možno vziat do autobusu psa, ktorý má bezpecný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom

autobuse sa smie prepravovat najviac jeden pes bez schránky.

Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v

case prevzatia do jej vydania pri skoncení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybou

batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnostou, ktorú dopravca nemohol odvrátit

alebo preto, že cestujúci neupozornil vodica na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu

nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skoncení prepravy hlásit sa o

jej vydanie.

Ak vodic má pochybnosti o tom, ci batožina cestujúceho splna podmienky stanovené týmto prepravným

poriadkom, je oprávnený sa presvedcit v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci prípadne zvieratá, ktoré

cestujúci chce prepravovat, sú z prepravy vylúcené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstránit. Ak cestujúci

neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpecí oprávnená osoba. V takom prípade môže oprávnená

osoba cestujúceho vylúcit z dalšej cesty.

Ak vodic zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to dopravcovi a zabezpecí, aby bola táto

batožina odovzdaná dopravcovi v jeho sídle.

 

Cl. 7

 

Zmluva o preprave osôb

 

a) V príležitostnej autobusovej doprave dopravca prepravuje urcitú skupinu cestujúcich

podla vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

b) V príležitostnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnost.

c) Príležitostná preprava osôb sa musí vopred objednat. Objednávku treba urobit po dohode s dopravcom, pred

požadovaným dnom pristavenia vozidla tak, aby dopravca mohol vzhladom na povahu, rozsah a dobu trvania

požadovanej prepravy jej vykonanie riadne pripravit a zabezpecit.

d) Objednávka prepravy osôb musí obsahovat všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúctovanie prepravy,

najmä názov/ meno/ adresu, príp. císlo telefónu objednávatela, ICO, bankové spojenie /císlo úctu/, presné

miesto a cas pristavenia vozidla, smer a ciel i dobu trvania prepravy a pocet úcastníkov prepravy.

e) Objednávku treba zaslat e-mailom na adresu city-bus@city-bus.sk. Výnimocne sa môže prijat ústna, resp.

telefonická objednávka: v takom prípade je objednávatel povinný na vyzvanie zaslat dodatocne písomnú

objednávku. Ak objednávatel nebol vyzvaný na zaslanie písomnej objednávky, alebo nevyhovel výzve

najneskôr den pred zaciatkom cesty, platia v prípade pochybnosti záznamy dopravcu.

f) Ak dopravca nemôže objednávku prijat, je povinný o tom objednávatela bez meškania upovedomit.

g) Zmluva o príležitostnej preprave osôb vzniká medzi objednávatelom prepravy a dopravcom, prijatím záväznej

objednávky a jej potvrdením. Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávatelov prepravit úcastníkov prepravy a

ich veci do dojednaného miesta riadne a vcas. Dopravca je povinný prepravu vykonat v dohodnutom rozsahu

a za dojednaných a týmto prepravným poriadkom ustanovených podmienok.

h) Objednávatel prepravy sa dopravcovi zaväzuje, že on i úcastníci prepravy splnia dojednané a prepravným

poriadkom ustanovené podmienky, a že dopravcovi zaplatí za prepravu.

i) Dopravca môže od objednávatela požadovat na základe záväznej objednávky zálohu, resp. platbu vopred a

to až do výšky 100% predpokladanej, alebo dohodnutej ceny dopravy.

j) Ak dopravca nemôže vykonat prepravu, alebo ak ju nemôže vykonat za dojednaných podmienok, je povinný

objednávatela o tom bez meškania upovedomit. Ak objednávatelovi nevyhovujú dopravcom novo navrhnuté

podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpit. Objednávatel je oprávnený odstúpit od zmluvy o

preprave osôb aj v tom prípade, ak dopravca nezacne s prepravou do jednej hodiny od dohodnutého casu

zacatia prepravy.

k) Ak odpadne potreba dohodnutej prepravy, objednávatel je povinný to oznámit bez meškania dopravcovi. Ak

odvolaná preprava požadovala urcitú prípravu a táto príprava sa vykonala, objednávatel je povinný nahradit

dopravcovi výdavky s tým vzniknuté. Ak sa preprava odvolala až po vyjdení vozidla na miesto jeho

pristavenia, alebo ak sa už vozidlo na také miesto pristavilo a k preprave nedošlo z príciny na strane

objednávatela, dopravcovi patrí ešte náhrada za uskutocnené výkony.

l) Za nesprávne údaje objednávatela, ktoré mali, alebo mohli mat za následok ukrátenie dopravcu na

prepravnom, dopravca môže pocítat osobitnú prirážku vo výške pätnásobku sumy, o ktorú bol, alebo mohol

byt na prepravnom ukrátený.

m) Dopravca je povinný vykonat dohodnutú prepravu s odbornou starostlivostou na základe zmluvy o preprave

osôb v zmysle príslušných ustanovení Obcianskeho zákonníka.

n) Na splnenie zmluvy o preprave osôb je dopravca povinný v dohodnutom case pristavit vozidlo, ktoré

zodpovedá dohodnutým podmienkam: ak sa nedohodol typ vozidla, pristaví vozidlo zodpovedajúce povahe,

úcelu, dobe trvania prepravy a poctu jej úcastníkov. Pri poruche vozidla pocas prepravy je dopravca povinný,

ak je to prevádzkovo možné, zabezpecit pristavenie náhradného vozidla.

o) Objednávatel /vedúci prepravy/ je povinný zabezpecit vodicovi vozidla potrebný odpocinok, noclah, vhodné

parkovanie vozidla, a ak sa tak dojednalo, i stravovanie.

p) Ak dohodnutá preprava osôb podlieha konaniu podla osobitných predpisov, najmä colných a zdravotnobezpecnostných,

je objednávatel prepravy /vedúci prepravy/ povinný vykonat sám všetky potrebné opatrenia,

a to, ak sa tak dohodlo, aj pre pracovníkov dopravcu.

q) Vedúci prepravy zodpovedá za udržiavanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie bezpecnostných predpisov

úcastníkmi prepravy. Je povinný zabezpecit, úcastníci prepravy boli pri pokracovaní v ceste vždy vcas

prítomní.

r) Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú v nej nemožno pokracovat, a vopred sa nedohodol další

postup pre takýto prípad, o dalšom postupe rozhodne vedúci prepravy. Dopravca má právo na náhradu za

úcelne uskutocnené výkony, aj ked prepravu nevykonal v dohodnutom rozsahu: a ak sa tak stalo z príciny na

jeho strane, má dopravca právo na náhradu, len ked objednávatel mal, alebo mohol mat z ciastocne

vykonanej prepravy prospech.

s) Ak vozidlo caká pocas plnenia zmluvy o preprave osôb, objednávatel prepravy je povinný poskytnút

dopravcovi náhradu za cakanie, ak cakanie:

·

je dohodnutou súcastou prepravného výkonu

·

vzniklo pre nesprávne, alebo nedostatocné údaje objednávky dalej z prícin na strane

objednávatela, alebo úcastníkov prepravy, ako aj z prícin súvisiacich s úcelom a spôsobom

vykonania dohodnutej prepravy.

 

Odstúpenie od zmluvy v príležitostnej doprave

 

1.

Od zmluvy o preprave osôb v príležitostnej doprave je možné odstúpit ak je to úcastníkmi zmluvy dohodnuté

v písomne uzavretej zmluve.

2.

Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb úcastníci zmluvy dohodnú so zretelom na konkrétny prípad.

3.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od zaciatku zrušuje, ak nie je úcastníkmi dohodnuté inak.

4.

Ak nebola zmluva o nepravidelnej autobusovej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpit v

lehote 48 hodín pred dojednaným casom odchodu podla objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov

mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávatela je to napr. náhle ochorenie,

úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda autobusu a jeho neschopnost dalšej

prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávatelom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla,

neudelenie prepravného povolenia cudzieho štátu a pod.

5.

Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradit druhej

strane náklady, ktoré táto preukázatelne vynaložila na plnenie zmluvy.

6.

Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom case z dôvodu,

že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obce, uhradí objednávatel dopravcovi

všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane prístavnej jazdy autobusom z miesta

garážovania na dohodnuté miesto pristavenia a spät.

 

Cl. 8

 

Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú príležitostnú dopravu.

 

1.

Pre medzinárodnú príležitostnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich clánkov pokial v tomto

clánku nie je stanovené inak.

2.

Cestujúci musí mat platný obciansky preukaz a pri cestách do štátov kde sa to vyžaduje aj cestovný pas.

3.

Je dovolené prepravovat max. 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a dalšia batožina sa prevezme na

prepravu iba v prípade volného miesta.

4.

Jedna batožina nesmie presahovat hmotnost 20 kg.

5.

Z prepravy sú vylúcené veci, ktorých preprava do zahranicia podlieha osobitným predpisov. Cl. 9

 

Povinnosti objednávatela príležitostnej dopravy.

 

Objednávatel príležitostnej dopravy je povinný :

a) Urcit vedúceho výpravy, ktorý pocas prepravy zastupuje objednávatela a potvrdzuje dopravcovi správnost

údajov o priebehu prepravy a rozhoduje o dalšom postupe v prípade prekážky, pre ktorú sa nemôže

pokracovat v preprave.

b) Zaistit vodicovi vozidla potrebný odpocinok, noclah, vhodné garážovanie a prípadne stravovanie.

c) Zaistit dodržiavanie bezpecnostných predpisov a poriadku vo vozidle úcastníkmi prepravy

d) Zaistit, aby úcastníci prepravy boli vždy vcas vo vozidle

e) Zaistit pre potreby dopravcu zoznam cestujúcich

f) Zaistit potrebnú súcinnost úcastníkov prepravy k tomu, aby preprava mohla byt nacas a riadne uskutocnená,

oboznámit úcastníkov prepravy s podmienkami prepravy, casovým harmonogramom, miestom a casom

odchodu autobusu, zaistit kontrolu cestovných dokladov pred výjazdom.

 

Cl. 10

 

Vztahy cestujúceho a osádky autobusu

 

1)

Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatnujú cestujúci voci vodicom – osádke

autobusu disciplinovane a v case, ked autobus stojí cez urceného vedúceho, ktorého urcil objednávatel prepravy

2)

Vodici – clenovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej

prepravy cez urceného vedúceho, ktorého urcil objednávatel prepravy.

 

Cl. 11

 

Mimoriadne udalosti pocas prepravy

 

1)

Clenovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho

ochorenia cestujúcich, alebo inej mimoriadnej udalosti pocas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo

zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:

a)

poskytnút podla svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne

privolat odbornú zdravotnícku pomoc

b)

urobit vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalostou nebola ohrozená bezpecnost cestnej premávky,

c)

urobit potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalostou.

2)

Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalostou ohrozené, sú povinní pomáhat clenom

osádky vozidla pri konaní podla ods.1.

 

Cl. 12

 

Nájdené veci

 

1)

Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich v autobuse, opustenú batožinu odovzdá vodic

alebo iný clen osádky v kancelárii.

2)

Ak je medzi nájdenými vecami obciansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpecit jeho

bezodkladné odovzdanie majitelovi, poprípade najbližšiemu PZ oproti potvrdeniu.

3)

Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázat vlastníctvo nájdenej veci .

 

Cl. 13

 

Reklamácie

 

1.

Práva, ktorá má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatnit u dopravcu, inak

zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo batožinách prepravovaných spolocne s

cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatnit priamo na súde.

2.

Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu

zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený v nepravidelnej autobusovej doprave objednávatel prepravy. Ak

reklamuje ten, kto nie je podla prechádzajúcej vety ne reklamáciu oprávnený, musí pripojit písomný súhlas

oprávneného.

3.

Objednávatelia prepravy (prepravcovia) môžu podat reklamáciu len písomne. V reklamácii musí oprávnený

vymedzit svoje požiadavky a strucne ich zdôvodnit. Dalej musí pripojit doklady osvedcujúce oprávnenost jeho

nároku a správnost výšky požadovanej sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

4.

Oprávnený musí uplatnit právo u dopravcu bez zbytocných odkladov najneskoršie do šiestich mesiacov,

ak ide o objednávatela v nepravidelnej preprave osôb, odo dna, ked sa preprava vykonala, alebo sa mala

vykonat.

5.

Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v ods. 3, dopravca ihned vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a urcí

primeranú lehotu nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v urcenej lehote platí, že reklamácia sa riadne

podala.

 

Cl. 14

 

Záverecné ustanovenia

 

1)

Obsah tohto prepravného poriadku je voci cestujúcim odo dna jeho zverejnenia a sprístupnenia

súcastou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2)

Tento prepravný poriadok je úcinný dnom 1. februára 2014 a je dostupný na webovej stránke www.citybus.

sk

3)

Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpecit jeho

zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

.

V Košiciach 1. februára 2014

Ing. Radovan

ŠTEFKO

 

dopravca